Select Page

به مناسبت هفتمین سال‌گشت تاسیس جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران هموندان این جمعیت دیدگاه هایشان را در عرصه های گوناگون بیان کرده‌اند همچنین پیام شاد باش احزاب و گروه های مبارز را می شنوید: