Select Page

نخستین قدم‌ها در همازوری و هماهنگی گروه‌های ناسازگار با سلطهٔ رژیم جمهوری جنایتکاران اسلامی، همبسته زیر درفش «نه به جمهوری اسلامی»، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۹ ماه می سال ۲۰۲۱ واقعاً برداشته شد. همازور بیم، همازور هما آشو بیم …