Select Page

شاید چون در عبارت «سوسیال دموکراسی» اسمی از محمد و عبدالله وجود ندارد کمی در ما احساس غریبگی بوجود آید اما:

 

  • «سوسیال» یعنی «اجتماعی»، «دست‌جمعی»، «وابسته به اجتماع» و
  • «دموکراسی» که از دو ریشهٔ «دمو» که خود ریشهٔ یونانی دارد بمعنی «مردم» «وابسته به مردم» و «کراسی» یعنی «فرمانروائی»، «حکم»، «قانون» یا «کُرسی» است.

 

بنابراین «سوسیال دموکراسی» یعنی «فرمانروائی اجتماعی مردم» یا به عبارتی دیگر «شهریاری مردم».

 

سوسیال دموکراسی در سوئد یک جنبش مردمی است که امیدوارم جنبش بعدی مردم ایران نیز باشد.

 

ایدهٔ سوسیال دموکراسی بر مبنای اینکه تمامی انسانها دارای ارزش یکسان و بدون درنظر گرفتن اینکه او کیست و چه پیشینه‌ای دارد بنا شده است. از نتایج بارز سوسیال دموکراسی و برابری ارزش انسانها می‌توان اشاره کرد به:

 

  • حق رأی عمومی یکسان
  • حق بیان و برقراری آنچه که انسان درک میکند
  • حق برقراری احزاب سیاسی و اتحادیه‌های صنفی

 

دموکراسی امکانی است برای مردم جهت ادارهٔ یک کشور. ارزشهای دموکراتیک برای یک انسان سوسیال دموکرات ارزشهائی زیربنائی هستند.

 

خیلی مهم است که بخاطر داشت دائماً باید مراقب آنهائی بود که میخواهند ارزشهای دموکراتیک را کم اهمیت جلوه دهند و یا حتی از دموکراسی ابراز انزجار می‌کنند و عقیده دارند انسانهای وابسته به یک ملیت خاص، یک مذهب خاص، یک طبقه خاص و یا آنهائی که پول زیاد دارند ارزش بیشتری نسبت به دیگران دارند و باید امکانات بزرگتری ازدیگران برای تأثیرگذاری بر جامعه را دارا باشند. هرکجا چنین جریاناتی ظاهر میشوند باید دفاع برای ارزشهای دموکراتیک تزلزل‌ ناپذیر باشد. ما باید همیشه بتوانیم برای آنچه که بدان اعتقاد داریم و ارج میگذاریم، حتی آنچه که میبایستی برای همگان آشکارا و بدون تردید باشد استدلال کنیم.

 

انسانها به صرف اینکه انسان زائیده می‌شوند دارای ارزش انسانی یکسان هستند و در نتیجه باید برخوردار از حقوق انسانی یکسان مثل آزادی یکسان، حق رأی یکسان، حق انتخاب یکسان، رفاه اولیۀ مطلوب بعنوان یک حداقل استاندارد رفاهی آبرومندانه، حق تحصیل یکسان، حق بهداشت یکسان و غیره باشند. مهارت و تخصص آدمی را ماهرتر و احیاناً آگاه تر و در زندگی پیروزمندترمی‌کند، انسان‌تر نمی‌کند. انسانیت یکی است و همه با آن زائیده می‌شوند.

 

دموکراسی باید دائماً دوباره فتح شود. نمونه‌های بیشماری وجود دارد بر اینکه چگونه سیستمهای دموکراتیک از راه بدر و ضعیف شدند زمانیکه قدرت بیشتر و بیشتر از دست شهروندان آن دور شد. دموکراسی باید توسط جنبش مردمی بنا شود که در آن انسانها برای یک اجتماع بهتر خود را سازماندهی کنند. بدون جنبش قوی مردمی هیج حکومت قوی مردم نیز وجود نخواهد داشت.

 

سوسیال دموکراسی میخواهد اجتماع را برمبنای ایده‌آلهای دموکراتیک و برابری ارزش انسانها شکل دهد. انسانهای آزاد و برابر در یک اجتماع همبسته و خواهر برادر گونه هدف سوسیال دموکراسی است…

 

سوسیال دموکراسی میخواهد اجازه به این ایده‌آلهای دموکراتیک بدهد که اجتماع و نسبتهای متقابل انسانها را مشخص کنند و نشان بزنند. هدف، اجتماعی است بدون پائین و بالا دست، بدون اختلاف طبقاتی، تفکیک جنسیتی یا اختلافات قومی، اجتماعی بدون تعصب و تبعیض، اجتماعی که در آن همگان مورد نیازند و همگان جای دارند، اجتماعی که در آن همگان حق و ارزش یکسان دارند، تمامی بچه‌ها میتوانند به بالغهائی آزاد و مستقل تبدیل شوند، هر کسی شخصاً زندگی و امور روزانهٔ خود را در یک اجتماع برابر و با تعامل و همبستگی هدایت و در جستجوی چاره‌ جوئی‌های اجتماعی که از بهترینها برای این زندگی مشترک نفع میرساند همکاری میکنند.