Select Page

با درود و سپاس به استحضار می‌رساند تا زمان گشایش اولین کنگرهٔ حزب سوسیال دموکرات ایران که بستگی به رسیدن تعداد کاربران در حد مطلوب دارد تا اولین اساسنامهٔ حزب را تصویب نماید پیش نویس اساسنامهٔ حزب سوسیال دموکرات ایران تقدیم اولین کنگرهٔ حزب جهت بررسی و تصویب می‌گردد. این پیش نویس عمدتاً از اساسنامهٔ حزب سوسیال دموکرات سوئد، تصویب شده توسط کنگرهٔ سال ۲۰۱۷ میلادی آن حزب بر گرفته شده که با تغییرات و تصرفاتی برای حزب سوسیال دموکرات ایران تنظیم شده است. در این راستا علاوه بر پیش نویس نامبرده ترجمه‌ای از اساسنامهٔ حزب سوسیال دموکرات سوئد تصویب شده توسط کنگرهٔ سال ۲۰۱۷ میلادی نیز جهت ملاحظه و یا بارگیری ضمیمهٔ این پست می‌گردد. باشد تا توسط علاقه‌مندان تغییرات از راه سوسیال دموکراسی به سوی اومانیسم یا انسانگرائی قدمی برداشته شود. در اینجا چند سطری از اهداف حزب سوسیال دموکرات ایران که در این پیش نویس آمده است درج می‌شود:

 

«هدف سوسیال دموکراسی به شهریاری رسیدن مردم است. این بدین معنی است که تک تک شهروندان از همه نظر تأمین باشند تا امکان دست یابی ایشان به بی نیازی و هسته شدن یعنی آزادی از مرکزیت خود و از درون بیشتر باشد. این همچنین بدین معنی است که تک تک شهروندان امکان تأثیرگذاری بر جامعهٔ خود را داشته باشند، جامعه‌ای که در آن دولتمردان، صاحب منصبان، نیروهای انتظامی و دست اندرکاران خدمات عمومی خدمتگزار مردم باشند و اینچنین تجربه شوند نه بالا دست و سوار بر مردم.

 

سوسیال دموکراسی ایرانی برای رسیدن به جامعه‌ای انسانگرا از طریق سیاست‌های سوسیال دموکراسی در تلاش است امکاناتی ایجاد شود که هر شهروندی آن آزادی و فرصت را پیدا نماید تا به رسالت زندگی خود که همانا به خود آمدن و پارسائی همگانی است دست یازد. برای این کار لازم می‌داند سیستم رفاهیی ایجاد شود که در آن دولت رفاه، یا شغلی برابر با استانداردهای اتحادیه‌های کارگری برای شهروندان ارائه می‌کند یا اینکه هزینه‌های اولیهٔ زندگی ایشان را اعم از مسکن، خورد و خوراک، پوشاک، رفت و آمد، تحصیل و درمان بعنوان یک حداقل استاندارد زندگی تأمین نماید. برای این کار لازم می‌داند سیاست توزیع مجدد از راه یک سیستم مالیاتی کارآمد که سیاستی سوسیال دموکرات است به کار گرفته شود تا شکاف‌های اقتصادی جامعه هموارتر گردند و این خود نیز مستلزم آن است که نفوذ اتحادیه‌های کارگری در تعیین دستمزد و شرایط زندگی کاری کارگران افزایش یابد و با بهبود چرخهٔ مصرف حقوق بگیران، رونق بازار و سرمایه نیز تأمین گردد و چرخهٔ اقتصاد هرچه پر توان‌تر به گردش درآید و امکان تحصیل پارسائی همگانی به سوی انسانگرايی میسر گردد…ادامه»

 

پیروز و پارسا باشید

حزب سوسیال دموکرات ایران

 

پیش نویس اساسنامهٔ حزب سوسیال دموکرات ایران، ۹ آذر ۳۷۵۵، آذرگان

اساسنامهٔ حزب کارگر سوسیال دموکرات سوئد، تصویب شده در کنگرهٔ ۲۰۱۷ حزب