Select Page

نظام مالیاتی سوئدی اساس رفاه سوئد است. از طریق مالیات، دولت می تواند به همه شانس مشابه در آموزش و پرورش و یک زندگی خوب در سوئد بدهد. بخش بزرگی از سیستم رفاه سوئدی توسط مالیات پرداخت می شود. از طریق مالیات است که برای مثال امکان پرداخت مراقبتهای بهداشتی، مراقبت از کودکان، خدمات اجتماعی و مراقبت از سالمندان وجود دارد. اما همچنین جاده ها، حمل و نقل عمومی، پناهندگان و کار مشترک زیست محیطی توسط مالیات پرداخت می شوند.

اکثر افرادی که در سوئد زندگی می کنند یک حس اعتماد دارند که پولی که بعنوان مالیات پرداخت می‌کنند برای سازندگی جامعهٔ مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگامی که شما کار می کنید، مالیات بر دستمزد خود پرداخت می‌کنید. این مالیات «مالیات بر درآمد» نامیده می شود. حقوق و دستمزد قبل از پرداخت مالیات به عنوان «حقوق و دستمزد ناخالص» شناخته می‌شود. حقوق و دستمزد پس از کسر مالیات «حقوق و دستمزد خالص» نامیده می‌شود. حقوق و دستمزد خالص پولی است که انسان برای زندگی کردن استفاده می‌کند. نظام مالیاتی سوئدی به طریقی ساختار یافته است که کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری می‌پردازند. کسانی که به اندازه کافی پول ندارد تا از پس زندگی خود برآیند می توانند از جامعه کمک دریافت کنند.

این مالیات در هر شهرداری متفاوت است و معمولاً ۲۹ تا ۳۵ درصد از حقوق و دستمزد ناخالص است. اگر درآمد خیلی زیاد باشد «مالیات به دولت» نیز اضافه بر مالیات معمول پرداخت می‌شود.

کسی که «کمک هزینهٔ بیماری» یا حقوق بازنشستگی دریافت می‌دارد نیز مالیات بر درآمد می پردازد. همچنین برای مزایای کاری نیز مالیات پرداخت می‌شود. مزایا به عنوان مثال می تواند استفادهٔ خودروی محل کار به صورت خصوصی باشد و یا کپن‌های خوراک برای خرید ناهار یا شام در رستوران باشد.