Select Page

بخش مهمی از مدل سوئدی این است که دستمزد و امنیت شغلی از طریق مذاکرات بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان انجام می شود. آنچه که طرف‌ها در قالب دستمزد و شرایط شغلی به توافق می‌رسند، در یک توافق نامه به نام «توافق جمعی» نوشته می‌شود.

در سوئد، این توافق نامه‌های جمعی هستند که دستمزد را تضمین می‌کنند، نه قانون. توافق نامه‌های جمعی سطح حقوق را تنظیم و حداقل دستمزد مشترک را تعیین می‌کنند و امنیت را از طریق بیمه فراهم می نمایند.

مزدبگیران قوی تر

توافق جمعی همچنین تعیین می‌کند چه کسی در مورد چه چیزی در محل کار تصمیم میگیرد. اگر هیچ توافقی در کار نباشد این کارفرما است که تعیین کننده است. از طریق توافق جمعی مزدبگیران قوی تر می‌شوند.هیچکس نیاز ندارد به تنهایی مذاکره کند. کارفرما نمی تواند یکی را در مقابل دیگری قرار دهد. موافقت نامه علیه تبعیض محافظت می کند و پول بیشتری را در زمان بیماری، مرگ و میر و حوادث در محل کار فراهم می کند. سطح حقوق بازنشستگی نیز بالاتر می‌رود.

صلح صنعتی

توافق جمعی همچنین دارای منافع برای طرف مقابل است. آن به کارفرمایان شرایط رقابتی مشابه و پایدار را می دهد. هیچ کارفرمائی نمی‌تواند با دستمزدهای پایین و شرایط کاری بدترشرکت‌های دیگر را از رقابت خارج کند. توافق نامه صلح صنعتی نیز به همراه دارد. کارفرمایان و کارکنان می توانند بدون درگیری در طول مدت قرارداد کار کنند.

برای اینکه اصل حق تصمیم گیری طرف‌ها برای تعیین شرایط بازار کار بتواند کار کند مستلزم این است که تمایل به مذاکره وجود داشته باشد. اگر طرف‌ها موفق نشوند که از طریق مذاکره مفاد توافق جمعی را برای تغییرات مهم در جامعه انطباق دهند، همیشه ریسک تصمیم گیری‌های سیاسی به معنای تنظیم از طریق قانون وجود دارد.

حق درخواست توافق جمعی سنگ بنای قانون کار سوئدی است، و از شروع قرن نوزدهم نیز چنین بوده است.

به کار گیری اقدامات ستیزه جویانه

در سوئد قوانین حاکم بر حداقل دستمزد مجاز و شرایط دیگر اشتغال، مانند بسیاری از کشورهای دیگر وجود ندارد. سیستم سوئدی بر مبنای توافق نامه‌های جمعی ساخته شده است، به عبارت دیگر اتحادیه و کارفرمای مربوط به شعبهٔ شغلی مربوطه توافق جمعی برای اینکه چه شرایطی باید اعمال شود به عمل می‌رسانند.

این وظیفهٔ اتحادیه است که اطمینان حاصل کند تمام شرکت‌ها تحت پوشش این قراردادها قرار دارند. اتحادیه همچنین حق قانونی دارد اقدامات ستیزه جویانه مثل اعتصاب و غیره را در برابر شرکت هایی که امتناع می‌نمایند به کار گیرد. حتی می توان گفت که این یک وظیفه برای اتحادیه است که عمل کند، چرا که کارکنان سوئدی هیچ حفاظتی غیر از توافق جمعی ندارند

رقابت سالم

این سیسم توافق جمعی برای سراسر بازار کار سوئد برقرار است. تقریباً تمام گروه های شغلی در معرض خطر تقلیل دستمزد قرار می‌گیرند اگر شرکت های خارجی حق داشته باشند در سوئد به فعالیّت با پرداخت دستمزد و شرایط بدتر از موارد سوئدی بپردازند.

اصل اساسی سندیکائی سوئدی روشن است: مردم کالا نیستند. ما هرگز نباید اجازه دهیم مردم بر اساس ملیت، تابعیت یا منشاء قومی دستمزد‌های مختلف دریافت کنند. ما دامپینگ اجتماعی را قبول نمی‌کنیم، به عبارت دیگر رقابت با سوءاستفاده از دادن دستمزد پایین تر و یا شرایط کاری بدتر. ما باید یک رقابت سالم بر اساس شرایط منصفانهٔ کاری و تخصص داشته باشیم.