Select Page

اگر اولین دولت پس از سقوط جمهوری جنون و جنایت اسلامی به جای وعده‌های نسیه و اغلب پوچ، خود را بابت رفاه همگانی، هر نوبت برای حداقل مدت  پنج سال پیش مقروض کند و رفاه همگانی را پیشا پیش تأمین نماید دیگر در مقابل عمل انجام شده قرار خواهد گرفت و این او را در عمل مکلف می‌کند در راه باز پرداخت  بدهی‌های خودش  بهترین تلاش و همتش را به خرج دهد در هر حالی که رفاه مردم قبلاً به سرمنزل مقصود رسیده است.

بدین ترتیب که آن دولت بایستی مبلغ سخاوتمندانه  و مطلوبی را بابت هزینهٔ  معیشت هر شهروند و مبلغ دیگری را بابت هزینهٔ مسکن استاندارد هر خانوار در نظر بگیرد و جمع کمک هزینهٔ هر خانوار را ضربدر سرشماری نفرات و خانوارها طی حداقل مدت پنج سال کند و مبلغ نهایی را از نهادهای بین‌المللی وام گرفته تا از طریق یک صندوق بیمهٔ همگانی مخصوص مردم، ماهانه به حساب بانکی شهروندان متقاضی و واجد شرایط واریز گردد.

شهروندان واجد شرایط بایستی خود را در نزدیک‌ترین ادارهٔ کاریابی ثبت نام کرده باشند و هر هفته گزارش کارهای درخواست داده شده را به طور مجازی به ادارهٔ کار مربوطه گزارش داده باشند تا شامل دریافت کمک هزینه گردند.