Select Page
انسان‌ها امروز لازم دارند در مورد احتیاج جدی خود در مدیریت ذهنشان آگاهی یافته، آموزش دیده وتمرین نمایند

انسان‌ها امروز لازم دارند در مورد احتیاج جدی خود در مدیریت ذهنشان آگاهی یافته، آموزش دیده وتمرین نمایند

شرایط در جوامع بدوی بیشتر شبیه به شرایط جنگل است. بسیاری از شهروندان در چنین جوامعی مجبور به تحمل نگرانی‌ها وعدم اطمینان‌هایی، منجمله  در مورد معیشت و مسکن خود هستند. از سوی دیگر، جوامع مدرن‌تر، کم و بیش این نگرانی‌ها را از طریق یک رفاه برونی حل کرده‌اند، اما...
رفاه درون و رفاه برون

رفاه درون و رفاه برون

مکتب هومانیزم در نوزائی اروپا مدون شد اما سابقهٔ آن به گات‌های ایران باستان برمی‌گردد. سوسیال دموکراسی اما به عنوان سرمایه‌داری هومانیستی و مدرن هم توسط اروپائیان عرضه شد ولی سابقهٔ چنین ایده‌ای هم تا ایران باستان قابل ره‌گیری است.  از طرفی آریا تلفظ باستانی...
مَزْدِیَسنی بودن به چه می‌انجامد؟

مَزْدِیَسنی بودن به چه می‌انجامد؟

اگر مبدأ را معنای سامی‌ کلمهٔ «انسان» که مشتق شده از «اِنْس» عربی است و ریشهٔ در «اِنوش» عبری دارد قرار دهیم، درمی‌یابیم که مقصود موجودی نزار، ناتوان، بیمار و نحیف بوده که بنابراین از ثبات و تراز خارج است.  خصوصیاتی که با شگفتی کامل، از وجه اندیشمندی انسان، اما...
مَزدیَسنی یعنی ستایش خرد

مَزدیَسنی یعنی ستایش خرد

بینش مَزدیَسنی یا آئین زَرَتوسترائی دانش نهایی خودشناسی و جهان بینی است. اصولاً آئین مَزدیَسنی یعنی آئین ستایش خرد، یعنی ستایش و بزرگداشت خرد موجود که به همراه هستی، یگانه خدایی محسوب می‌شود که اتفاقاً هیچ ارتباطی با الاهیات یا پندارهای مربوط به یک اِلاه یا قدرت...