Select Page
دولت باید برای رفاه همگانی پیش مقروض گردد

دولت باید برای رفاه همگانی پیش مقروض گردد

اگر اولین دولت پس از سقوط جمهوری جنون و جنایت اسلامی به جای وعده‌های نسیه و اغلب پوچ، خود را بابت رفاه همگانی، هر نوبت برای حداقل مدت  پنج سال پیش مقروض کند و رفاه همگانی را پیشا پیش تأمین نماید دیگر در مقابل عمل انجام شده قرار خواهد گرفت و این او را در عمل مکلف...