Select Page
سخنرانی سعید پور عبدالله

سخنرانی سعید پور عبدالله

گوشه ای از نشست عمومی مهستان: یک سال با پیمان نوین با حضور نمایندگان سازمان‌های حامی نه به جمهوری اسلامی. در این سخنرانی شنیدنی سعید پور عبدالله از جمعیت سوسیال دموکراسی نظراتش را پیرامون پیمان نوین اعلام می...
اصل مطلب

اصل مطلب

اصل مطلب دو چیز است: ۱) توزیع عادلانهٔ ثروت در راستای تأمین همگان. به عبارت دیگر تحقق سوسیال دموکراسی ایرانی. ۲) تلاش در راه محو عامیت و عامی‌گرایی که از بزرگترین موانع تحقق شهریاری مردم و از اصلی‌ترین بهانه‌های استبدادیون هستند. یک گزینه می‌تواند انسانگرایی ایرانی...
رفاه درون و رفاه برون

رفاه درون و رفاه برون

مکتب هومانیزم در نوزائی اروپا مدون شد اما سابقهٔ آن به گات‌های ایران باستان برمی‌گردد. سوسیال دموکراسی اما به عنوان سرمایه‌داری هومانیستی و مدرن هم توسط اروپائیان عرضه شد ولی سابقهٔ چنین ایده‌ای هم تا ایران باستان قابل ره‌گیری است.  از طرفی آریا تلفظ باستانی...
مَزْدِیَسنی بودن به چه می‌انجامد؟

مَزْدِیَسنی بودن به چه می‌انجامد؟

اگر مبدأ را معنای سامی‌ کلمهٔ «انسان» که مشتق شده از «اِنْس» عربی است و ریشهٔ در «اِنوش» عبری دارد قرار دهیم، درمی‌یابیم که مقصود موجودی نزار، ناتوان، بیمار و نحیف بوده که بنابراین از ثبات و تراز خارج است.  خصوصیاتی که با شگفتی کامل، از وجه اندیشمندی انسان، اما...
مَزدیَسنی یعنی ستایش خرد

مَزدیَسنی یعنی ستایش خرد

بینش مَزدیَسنی یا آئین زَرَتوسترائی دانش نهایی خودشناسی و جهان بینی است. اصولاً آئین مَزدیَسنی یعنی آئین ستایش خرد، یعنی ستایش و بزرگداشت خرد موجود که به همراه هستی، یگانه خدایی محسوب می‌شود که اتفاقاً هیچ ارتباطی با الاهیات یا پندارهای مربوط به یک اِلاه یا قدرت...