Select Page
مَزْدِیَسنی بودن به چه می‌انجامد؟

مَزْدِیَسنی بودن به چه می‌انجامد؟

اگر مبدأ را معنای سامی‌ کلمهٔ «انسان» که مشتق شده از «اِنْس» عربی است و ریشهٔ در «اِنوش» عبری دارد قرار دهیم، درمی‌یابیم که مقصود موجودی نزار، ناتوان، بیمار و نحیف بوده که بنابراین از ثبات و تراز خارج است.  خصوصیاتی که با شگفتی کامل، از وجه اندیشمندی انسان، اما وجه...
تبدیل حکومت به شهریاری

تبدیل حکومت به شهریاری

با پیدایش اسکندر تنها دورهٔ تاریخی شهریاران حرفه‌ای پایان یافته و جولان لات‌ها و گردن‌کلفت‌ها آغاز شد. اشکانیان و ساسانیان خصلت جوانمردی و پهلوانی ایرانی را ضمیمهٔ این روند کردند. روندی که پس از اعراب و ترکان این ضمیمه را به دور انداخته، با الهام از ایدهٔ قلدریه...
سخنرانی سعید پور عبدالله

سخنرانی سعید پور عبدالله

گوشه ای از نشست عمومی مهستان: یک سال با پیمان نوین با حضور نمایندگان سازمان‌های حامی نه به جمهوری اسلامی. در این سخنرانی شنیدنی سعید پور عبدالله از جمعیت سوسیال دموکراسی نظراتش را پیرامون پیمان نوین اعلام می...
اصل مطلب

اصل مطلب

اصل مطلب دو چیز است: ۱) توزیع عادلانهٔ ثروت در راستای تأمین همگان. به عبارت دیگر تحقق سوسیال دموکراسی ایرانی. ۲) تلاش در راه محو عامیت و عامی‌گرایی که از بزرگترین موانع تحقق شهریاری مردم و از اصلی‌ترین بهانه‌های استبدادیون هستند. یک گزینه می‌تواند انسانگرایی ایرانی...
رفاه درون و رفاه برون

رفاه درون و رفاه برون

مکتب هومانیزم در نوزائی اروپا مدون شد اما سابقهٔ آن به گات‌های ایران باستان برمی‌گردد. سوسیال دموکراسی اما به عنوان سرمایه‌داری هومانیستی و مدرن هم توسط اروپائیان عرضه شد ولی سابقهٔ چنین ایده‌ای هم تا ایران باستان قابل ره‌گیری است.  از طرفی آریا تلفظ باستانی عبارت...
مَزدیَسنی یعنی ستایش خرد

مَزدیَسنی یعنی ستایش خرد

بینش مَزدیَسنی یا آئین زَرَتوسترائی دانش نهایی خودشناسی و جهان بینی است. اصولاً آئین مَزدیَسنی یعنی آئین ستایش خرد، یعنی ستایش و بزرگداشت خرد موجود که به همراه هستی، یگانه خدایی محسوب می‌شود که اتفاقاً هیچ ارتباطی با الاهیات یا پندارهای مربوط به یک اِلاه یا قدرت...
آئین زَرَتوسترائی

آئین زَرَتوسترائی

آئین مَزدیَسنائی یا راه و روش زَرَتوسترائی یک بینش و دانش نهایی خودشناسی و جهان بینی آریائی یا ایرانی است نه یک مذهب. مذهب، یک دکان داد و ستد سامی است که پیشگویان را پیامبر میداند. فرآیند مذهب و پیامبر شناسی مختص ادیان سامی است به طوری که حاصل آن ۱۲۴۰۰۰ پیامبر بوده...
باز پخش همایش جمعیت سوسیال دمکراسی ۲

باز پخش همایش جمعیت سوسیال دمکراسی ۲

نخستین قدم‌ها در همازوری و هماهنگی گروه‌های ناسازگار با سلطهٔ رژیم جمهوری جنایتکاران اسلامی، همبسته زیر درفش «نه به جمهوری اسلامی»، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۹ ماه می سال ۲۰۲۱ واقعاً برداشته شد. همازور بیم، همازور هما آشو بیم...
همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

نه به جمهوری اسلامی، ضرورت همبستگی، شما را به همایش نه به جمهوری اسلامی دعوت می‌کنیم: همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران زمان:  یکشنبه ، ۱۹ اردیبهشت برابر با ۹ ماه می سال ۲۰۲۱ ساعت ۸:۳۰ بعد از ظهر به وقت ایران برابر با ۶ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی , ۱۲ ظهر به...