Select Page
سخنرانی سعید پور عبدالله

سخنرانی سعید پور عبدالله

گوشه ای از نشست عمومی مهستان: یک سال با پیمان نوین با حضور نمایندگان سازمان‌های حامی نه به جمهوری اسلامی. در این سخنرانی شنیدنی سعید پور عبدالله از جمعیت سوسیال دموکراسی نظراتش را پیرامون پیمان نوین اعلام می...
باز پخش همایش جمعیت سوسیال دمکراسی ۲

باز پخش همایش جمعیت سوسیال دمکراسی ۲

نخستین قدم‌ها در همازوری و هماهنگی گروه‌های ناسازگار با سلطهٔ رژیم جمهوری جنایتکاران اسلامی، همبسته زیر درفش «نه به جمهوری اسلامی»، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۹ ماه می سال ۲۰۲۱ واقعاً برداشته شد. همازور بیم، همازور هما آشو بیم...